2017 – 2018 School Year

Director:  Renée Tzakis

Fishermen Class Teachers:  Kristine Bartholomew & Allison Vranas

Disciple Class Teachers:  Ms. Xamplas, Sia Coorlas & Sandy O’Malley 

Apostle Class Teachers:  Irene Kangakis and Katerina Sotirakos

Cooking Teacher: Eleni Soukoulis

Art Teacher:  Sarah Tzakis

Religion Teacher:  Father Kosmas Kallis 

Come & See Instructor:  Father Panagiotis Boznos